Privacy policy

Privacy Policy

Privacy
Angeli Travel respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.
 
Privacy policy Angeli Travel 
In deze privacy policy wordt op een transparante manier informatie geven over hoe Angeli Travel omgaat met persoonsgegevens.
 
Angeli Travel doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Angeli Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Dit betekent dat Angeli Travel:
De persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
Verwerking van persoonsgegevens beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
Vraagt om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en hier zorgvuldig afspraken over gemaakt zijn.
Op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens.
Angeli Travel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen zijn kunnen deze gesteld worden via de contactgegevens in de laatste paragraaf van dit document.
 
Inhoudsopgave
1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten
2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
3. Verwerking van persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerden
4. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
5. Verstrekking aan derden
6. Bewaartermijn
7. Beveiliging
8. Rechten omtrent persoonsgegevens
9. Klachten
10. Vragen

 
1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten
 
1.1. Persoonsgegevens van klanten wordt door Angeli Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
a. Het verzorgen van reizen en/of reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies, etc.).
b. Het verzorgen van bijzondere reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het aanvragen van visa, reisverzekeringen, hulp bij calamiteiten, etc.).
c. Communicatie over het verzorgen van 1.1.a. of 1.1.b.
d. Administratieve doeleinden
 
1.2. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. De verstrekking ervan en/of
b. De boekingsbevestiging
 
1.3.   Voor de doelstelling(en) kan Angeli Travel de volgende persoonsgegevens nodig hebben:
a. Officiële namen 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c. en 1.1.d.
b. Geslacht 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c. en 1.1.d.
c. Geboortedatum 1.1.a., 1.1.b. en 1.1.d.
d. Bedrijfsnaam, indien van toepassing 1.1.c. en 1.1.d.
e. Adres 1.1.c. en 1.1.d.
f. Telefoonnummer(s) 1.1.a., 1.1.b. en 1.1.d.
g. e-mailadres 1.1.b. en 1.1.c.
h. Thuisblijver naam en telefoonnummer(s) 1.1.a. en 1.1.c.
i. Type reisdocument 1.1.a. en 1.1.b.
j. Geldigheidsdata reisdocument 1.1.a. en 1.1.b.
k. Geboorteplaats 1.1.b.
l. Nationaliteit  1.1.b.
m. Reisdocumentnummer 1.1.b.
n. Uitgifteplaats reisdocument 1.1.b.
o. Burgerservicenummer 1.1.b.
p. (Foto)kopie reisdocument  1.1.b.
q. Reisgeschiedenis 1.1.b.
r. Diëten of reis beperkende gezondheidsomstandigheden 1.1.a.
s. Kenteken voertuig 1.1.b.
t. Reisvoorkeur(en) 1.1.a. en 1.1.b.
u. Deelnamenummer loyaliteitsprogramma(‘s) 1.1.a.
v. Creditcard gegevens 1.1.a., 1.1.b. en 1.1.d.
w. Polis-nummer reis- en/of annuleringsverzekering(en)  1.1.b.
x. Overige voor de reservering noodzakelijke persoonlijke gegevens 1.1.a. en 1.1.b.
 
 
1.4.   De persoonsgegevens worden door Angeli Travel veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
a. Indien men nadrukkelijke opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van 1.1.a. en/of 1.1.b.
b. Gedurende de periode dat men klant is of totdat men verwijdering wenst daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
 
2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
 
2.1.   Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Angeli Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
a. Het informeren van de geadresseerde door middel van aanbiedingen en nieuwsberichten met betrekking tot onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten.
 
2.2. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. Het inschrijving formulier nieuwsbrief.
b. Een formulier waarop u aangeeft dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
c. Mondelinge aanmelding.
 
2.3.   Voor de doelstelling(en) kan Angeli Travel de volgende persoonsgegevens nodig hebben:
a. Naam
b. Postcode
c. Huisnummer
d. e-mailadres
 
2.4.   De persoonsgegevens worden door Angeli Travel veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
a. Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 
3. Verwerking van persoonsgegevens van prospect contacten en/of geïnteresseerden

3.1. Persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerden worden door Angeli Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
a. Het informeren van de geadresseerde door middel van aanbiedingen en nieuwsberichten met betrekking tot onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten en/of gerichte contacten.
b. Het verzorgen van reizen, optie boekingen of reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies, etc.).
c. Communicatie over het verzorgen van 3.1.b.
d. Administratieve doeleinden
 
3.2. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. De verstrekking ervan
b. De mondelinge toestemming
c. Afgifte van het visitekaartje
d. Via koppeling met social media 
 
3.3. Voor de doelstelling(en) kan Angeli Travel de volgende persoonsgegevens nodig hebben:
a. Naam 3.1.a., 3.1.c. en 3.1.d.
b. Officiële namen 3.1.b.
c. Geslacht 3.1.a., 3.1.b., 3.1.c. en 3.1.d.
d. Geboortedatum 3.1.b. en 3.1.d.
e. Bedrijfsnaam, indien van toepassing 3.1.a., 3.1.b. en 3.1.d.
f.  Adres 3.1.b., 3.1.c. en 3.1.d.
g. Telefoonnummer(s) 3.1.a., 3.1.b., 3.1.c. en 3.1.d.
h. e-mailadres 3.1.a. en 3.1.c.
i. Thuisblijver, naam en telefoonnummer 3.1.b.
j. Diëten of reis beperkende gezondheidsomstandigheden 3.1.b.

  
3.4. De persoonsgegevens worden door Angeli Travel veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
 
a. Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospectcontact en/of geïnteresseerde.
b. Indien men nadrukkelijke opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van 3.1.b.
c. Gedurende de periode dat men een optie boeking heeft.
d. Tot het moment dat men verwijdering wenst daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
4.   Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
 
4.1.   Persoonsgegevens van medewerkers worden Angeli Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
a. Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
b. Marktprofilering
 
4.2. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. De arbeidsovereenkomst en evt. bijlage
b. De mondelinge toestemming
c. De verstrekking ervan
 
 
4.3. Voor de doelstelling(en) kan Angeli Travel de volgende persoonsgegevens nodig hebben:
a. Naam 4.1.b.
b. Officiële namen 4.1.a.
c. Geboortedatum 4.1.a.
d. Telefoonnummer 4.1.a.
e. E-mailadres 4.1.a.
f. Salarisgegevens 4.1.a.
g. Kopie ID 4.1.a.
h. BSN-nummer 4.1.a.
i. Bankgegevens 4.1.a.
j. Kopie relevante diploma’s  4.1.a.
k. Foto medewerker 4.1.b.
l. Overige gegevens voor Arbo-dienst en UWV 4.1.a.
 
4.4. De persoonsgegevens worden door Angeli Travel veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
a. Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de personeelsadministratie voor 2 jaar en in de financiële administratie voor 7 jaar. 
 
5. Verstrekking aan derden
 
De gegevens die aan Angeli Travel verstrekt zijn zullen uitsluitend aan derde partijen verstrekt worden indien dit absoluut noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden.
 
5.1    Zo maakt de Angeli Travel gebruik van een derde partij voor:
a. Het verzorgen van reizen of reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies, etc.).
b. Het verzorgen van bijzondere reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het aanvragen van visa, reisverzekeringen, hulp bij calamiteiten, etc.).
c. Communicatie over het verzorgen van 1.1.a., 1.1.b. of 3.1.b.
d. Administratieve doeleinden
e. Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
f. Het verzorgen van optie boekingen of reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies, etc.).
g. Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 
 
5.2. Angeli Travel zal nooit persoonsgegevens aan partijen verstrekken waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij men dit nadrukkelijk verzoekt ten behoeve van het verzorgen van reizen of (bijzondere) reis gerelateerde diensten.
 
Met de officiële verwerkers van persoonsgegevens waarmee Angeli Travel een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten, zijn de noodzakelijke afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens optimaal te waarborgen.
 
Daarnaast zal Angeli Travel de verstrekte gegevens alleen aan een derde partij verstrekken als dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is, maar niet beperkt tot, dat justitie, met een gerechtelijk bevel, gegevens opeist in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval dient Angeli Travel medewerking te verlenen en is dan verplicht deze gegevens af te geven of te laten inzien.
 
6. Bewaartermijn
 
Angeli Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan in deze privacy policy is vastgelegd voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
7. Beveiliging
 
Angeli Travel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
 
Zo heeft Angeli Travel de volgende maatregelen genomen:
a. Alle personen die namens Angeli Travel kennis kunnen nemen van persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
b. Angeli Travel hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.
c. Angeli Travel zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
d. Angeli Travel maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
e. Angeli Travel test en evalueert de maatregelen regelmatig.
f. De medewerkers van Angeli Travel worden blijvend zorgvuldig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
8. Rechten omtrent persoonsgegevens
 
Een persoon heeft te allen tijde recht op inzage van de persoonlijke gegevens die Angeli Travel heeft opgeslagen indien de persoon kan aantonen de eigenaar van de gegevens te zijn of daartoe gemachtigd is.
Ook kan men, indien men geen klant is, Angeli Travel of één van haar verwerkers vragen om rectificatie of verwijdering van de gegevens en kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens (of een deel hiervan) indien men kan aantonen de eigenaar van de gegevens te zijn of daartoe gemachtigd is.
Angeli Travel is verplicht om legitimatie en/of de machtiging te vragen voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

9. Klachten
 
Mochten er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens dan vraagt Angeli Travel hierover direct contact met hen op te nemen.
Na melding heeft men het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).
 
10. Vragen
 
Als er naar aanleiding van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact met Angeli Travel op.
 
Contactgegevens Angeli Travel
 
Angeli Travel
Zijtak 15
1251 RR Laren
Nederland
info@angelitravel.nl
+31-35-5317499
 
Tot Angeli Travel behoort het volgende bedrijf
Angeli Tours Holland